شرکت مشاوره و مهندسي انديشه وران (avec)

همکاري اَوِک با شرکت ساسول تکنولوژي

شرکت ساسول پليمر اقدام به اجراي پروژه بسيار وسيعي با هدف افزايش ظرفيت توليد بنزين خود به ميزان 20 درصد نموده است. خدمات مديريت پروژه در اين پروژه عظيم،که پيش بيني مي گردد هشت سال به طول انجامد و بودجه اي معادل ده ميليارد دلار براي آن در نظر گرفته شده است، برعهده شرکت ساسول تکنولوژي مي باشد.
در اين راستا شرکت ساسول تکنولوژي خدمات برنامه ريزي خود را از شرکت اوک دريافت خواهد نمود. به همين منظور در تاريخ 22 سپتامبر اولين گروه از برنامه ريزان اوک راهي آفريقاي جنوبي شدند تا درکنار بقيه اعضاي تيم پروژه فعاليت هاي برنامه ريزي را در محدوده مهندسي آغاز نمايند. با توسعه محدوده پروژه به عمليات تدارکات و ساخت و نصب، تعداد بيشتري از کارشناسان اوک راهي آفريقاي جنوبي خواهند شد. براساس پيش بيني اوليه قرار است بيست نفر از کارشناسان برنامه ريزي اوک راهي سکوندا، محل اجراي پروژه، گردند. اين همکاري درقالب شراکت بين ساسول تکنولوژي و اوک سازماندهي گرديده است. اميد هر دو طرف اين است که اَوِک در تعامل با ساسول تکنولوژي، بتواند نيروي انساني متخصص مورد نياز پروژه هاي ساسول پليمر را تأمين نمايد. با بهره گيري از سيستم هاي مديريتي ساسول تکنولوژي انتظار مي رود که اوک در طي يک برنامه مشخص بتواند ارتقاي کيفي مورد نياز را براي ارائه تمامي خدمات مديريت طرح به صورت مستقل ارائه نمايد. اين هدف تأمين کننده نيازهاي ساسول تکنولوژي در منطقه و توسعه محدوده خدمات اوک خواهد بود.

(تاريخ خبر: 04/07/86)