شرکت مشاوره و مهندسي انديشه وران (avec)

همکاري اَوِک و IFS در ارائه خدمات پشتيباني سيستم ERP

شرکت سوئدي IFS، يکي از معتبر ترين عرضه کننده هاي سيستم هاي ERP در دنيا، که در ايران نيز فعاليت دارد، طي قراردادي همکاري با اوک را درخصوص ارائه خدمات پشتيباني سيستم هاي خود در ايران آغاز نمود. تاکنون سيستم هاي ERP اين شرکت به چندين شرکت ايراني فروخته شده است که مهمترين آنها شرکت هاي "ايرانسل" و "پتروشيمي آرياساسول" مي باشند.
کارشناسان اوک درکنار مهندسين IFS کار استقرار سيستم همراه با رفع اشکال و بهنيه سازي فرآيند کاري را اجرا مي نمايند. شروع همکاري با IFS نقطه عطفي در پهنه فعاليت هاي اوک محسوب مي شود. در همين راستا اوک قصد دارد برنامه هاي آموزشي سيستم ERP را در انستيتو مديريت پروژه (AIM) برگزار نمايد. اين آموزش ها توسط کارشناسان شرکت اوک ارائه مي شود و به افرادي که دوره آموزشي را با موفقيت به پايان برسانند، گواهينامه شرکت IFS اعطا مي گردد. به اين ترتيب افراد آموزش ديده مي توانند به عنوان متخصص، خدمات مورد نياز اين سيستم را ارائه نمايند که مورد تأييد IFS نيز خواهد بود.

(تاريخ خبر: 04/07/86)