شرکت مشاوره و مهندسي انديشه وران (avec)

اوک، پيمانکار اکتشاف به روش EMAP

اوک برنده مناقصه انجام داده برداري در منطقه کوپه داغ به روش EMAP شد. در اين راستا اوک شرکت چيني BGEC را به عنوان پيمانکار داده برداري خود استخدام نمود.
مديريت پروژه و مديريت بخش پشتيباني پروژه، همراه با عمليات TDEM به عهده اوک خواهد بود. کار تجهيز کارگاه پروژه شروع شده و اميد مي رود کارهاي عملياتي پروژه در بهمن ماه آغاز گردد.
اين رشته براي اوک جديد بوده و بر اساس خط مشي شرکت مبني بر توسعه محدوده خدمات، انتخاب گرديده است. هدف اساسي شرکت بهره گيري از دانش و تجربيات به دست آمده در زمينه مديريت مؤثر پروژه و کاربرد آن در زمينه هاي کاري مربوط به هيدروکربن هاست.
شرکت BGEC نيز متعهد گرديده است کارشناسان ايراني را در زمينه کارکردن با تجهيزات پيشرفته اين پروژه و همچنين پردازش داده ها در تهيه مدل هاي دو بعدي و سه بعدي آموزش دهد. طول مدت پروژه شانزده ماه تعيين شده است.

(تاريخ خبر: 07/10/86)