شرکت مشاوره و مهندسي انديشه وران (avec)

برگزاري سمينار BD&I در شرکت مديريت توسعه صنايع پتروشيمي

طي روزهاي دهم و يازدهم فروردين ماه سال جاري و در محل شرکت مديريت توسعه صنايع پتروشيمي، اوک اقدام به برگزاري سميناري با عنوان "مدل BD&I" نمود. در اين سمينار، آقاي مهندس رضوانيان، از کارشناسان ارشد اوک در شرکت ساسول تکنولوژي آفريقاي جنوبي، مدل ساسول در توسعه و اجراي کسب و کار را تشريح نموده، به بيان مثال هايي از اجراي اين مدل در پروژه هاي جاري اين شرکت پرداختند. در اين سمينار که جمعي از مديران و کارشناسان شرکت مديريت توسعه صنايع پتروشيمي حضور داشتند، سرفصل هاي زير مورد بحث و بررسي قرار گرفت و به پرسش هاي حاضران در خصوص مدل پاسخ داده شد:
  • Model Introduction, basics, definitions
  • Focus areas, Stages, Phases
  • Tracks; Sponsor, Business, Engineering and Project Management
  • Framing & Alignment
  • Governance
  • Configurable BD&I
همچنين در پايان سمينار، زمينه هاي تدوام همکاري پتروشيمي با کارشناسان اوک در شرکت ساسول تکنولوژي مورد بررسي قرار گرفت.

(تاريخ خبر: 07/02/88)