شرکت مشاوره و مهندسي انديشه وران (avec)

دريافت گواهينامه PMP توسط دو نفر از همکاران اوک


دو تن از همکارانمان، خانم مهندس مريم ميرهادي فرد و آقاي مهندس سيد امين تروهيد، در ماه آوريل موفق به دريافت گواهينامه PMP گرديدند. ضمن تبريک به اين عزيزان اميدواريم که اين زوج جوان مانند گذشته در جهت خدمت به کشور عزيزمان ايران گام هاي مؤثري بردارند.
PMP شناخته شده ترين و معتبرترين گواهينامه اي است که در زمينه مديريت پروژه در سطح جهان مطرح است و به منزله استانداردي مهم براي مديران پروژه محسوب مي گردد.

(تاريخ خبر: 08/03/88)