شرکت مشاوره و مهندسي انديشه وران (avec)

پياده سازي ERP در پتروشيمي آرياساسول

آب و هواي امروز دنياي تجارت به سرعت در حال تغيير و تحول است و هر روز بر سرعت آن افزوده مي گردد. به دست آوردن موقعيتي ممتاز و نگه داشتن آن براي يک سازمان، نيازمند داشتن اطلاعات قابل اعتماد، قابل درک، قابل مقايسه و به موقع جهت اتخاذ تصميمات بهينه توسط مديران آن است.
تنها سازمان هايي که قادر به پاسخگويي سريع به تغييرات و فرصت هاي جديد بازار باشند، خواهند توانست سهم خود را در اين بازار افزايش دهند. در اين ميان بهره وري از ابزاري توانمند جهت هماهنگي و انعطاف پذيري براي شکار اين فرصت ها اجتناب ناپذير مي باشد.
چابکي يک سازمان به معناي توانايي واکنش نشان دادن سريع به تغييرات بازار است که تضميني بر سودآوري مستمر می باشد.
بسته IFS با معماري Service-Oriented و Modular خود و با شعار "راهکاري براي سازمان هاي چابک"، داشتن سازماني مدرن را عملي ساخته، انعطاف پذيري بالا و آزادي در انتخاب نحوه راهبري سازمان را فراهم مي آورد. اين معماري باعث افرايش و بهبود ارتباط با شرکا، تأمين کنندگان و مشتريان مي گردد و با رابط کاربر هاي (فرم هاي) از پيش تعريف شده و استاندارد، هزينه يکپارچه سازي در سازمان را به ميزان زيادي کاهش مي دهد.
برنامه IFS از طريق ابزاري به نام Business Modeler برای مديران امکان مرور فرآيندهاي حرفه ای(Business Processes) سازمان را فراهم ساخته، آنان را قادر مي سازد تا در جهت حداکثر نمودن راندمان، چابکي، و رضايت مشتريان به مهندسي مجدد اين فرآيندها بپردازند. از جمله شرکت هاي بزرگي که از IFS جهت مديريت و برنامه ريزي منابع سازمان خود استفاده مي کنند مي توان به BMW و .G Co اشاره کرد.
شرکت انديشه وران به عنوان نماينده IFS در ايران به همراه کارشناسان بين المللي شرکت IFS هم اکنون مشغول پياده سازي، آموزش و پشتيباني از سيستم ERP پتروشيمي آرياساسول مي باشد.
در حال حاضر ماژول هاي مالي، حقوق و دستمزد، آموزش، منابع انساني، تعميرات و نگهداري، دارايي ها، توليد، کنترل کيفيت، تدارکات، کنترل موجودي، و اتوماسيون انبار محصول، در اين پروژه عملياتي گرديده و پياده سازي Business Analytics و Document Management را که اولي ابزاري براي تهيه گزارشات تحليلي و دومي جهت مديريت اسناد و آرشيو مي باشد، در دستور کار خود دارد.

(تاريخ خبر: 02/04/88)