شرکت مشاوره و مهندسي انديشه وران (avec)

خدمات دفتر برنامه ريزي و مديريت ساخت در پروژه الفين نهم

كارفرما: شرکت پليمري آريا ساسول
مکان: تهران ، عسلويه
مدت قرارداد: 27 ماه
تعداد اعضاي دفتر: 65 نفر

محدوده خدمات:
 • برنامه ريزي و كنترل واحد خردايش اتان و تأسيسات آفسايت
 • مديريت ساخت واحد خردايش اتان و تأسيسات آفسايت
 • نظارت بر واحدهاي پلي اتيلن سبک، متوسط و سنگين
 • برنامه ريزي و كنترل ساختمان هاي غير صنعتي
 • مديريت ساخت ساختمان هاي غيرصنعتي
 • مديريت و كنترل مواد واحد خردايش اتان و تاسيسات آفسايت
 • جمع آوري و طبقه بندي مدارك راه اندازي واحد خردايش اتان جهت تحويل به تکنيپ
 • مديريت هزينه ها
 • مديريت قراردادها و رسيدگي به ادعاهاي پيمانکاران و حل و فصل آنها
 • مديريت تدارکات داخلي و پيگيري گواهينامه اقلام تدارکاتي
 • پيگيري اجراي هايدروتست ها
 • خدمات رايانه اي در واحد کنترل کيفي