شرکت مشاوره و مهندسي انديشه وران (avec)

خدمات مديريت طرح سايت هاي پلي اتيلن متوسط و سنگين و پلي اتيلن سبک

كارفرما: شرکت پليمري آريا ساسول
مکان: مجتمع پتروشيمي الفين نهم، بندر عسلويه
مدت قرارداد: 6 ماه
تعداد اعضاي دفتر: حداکثر 18 نفر

محدوده خدمات:
  • نظارت بر روند تهيه و تصويب برنامه هاي زمانبندي پيمانکاران EPCC سايت هاي پلي اتيلن
  • برنامه ريزي و زمانبندي فعاليت هاي باقيمانده ساخت و نصب، پيش راه اندازي و راه اندازي در اندازه فعاليت هاي روزانه
  • کنترل فعاليت هاي اجرايي داخل سايت
  • کنترل مواد و اقلام کسري، از صدور دستور سفارش تا تحويل به سايت
  • کنترل هزينه ها
  • کنترل روند تحويل پکيج هاي پيش راه اندازي به پيمانکاران راه اندازي سايت ها