شرکت مشاوره و مهندسي انديشه وران (avec)

خدمات پشتيباني سيستم برنامه ريزي منابع بنگاهي- ERPكارفرما: شرکت پليمري آريا ساسول
مکان: مجتمع پتروشيمي الفين نهم، بندر عسلويه
مدت قرارداد: 36 ماه
تعداد اعضاي دفتر: حداکثر 18 نفر