شرکت مشاوره و مهندسي انديشه وران (avec)

خدمات برنامه ريزي در شرکت ساسول تکنولوژي

شرکت ساسول پليمر پروژه اي را به نام "ارتقا" در دستور کار خود قرار داده است. هدف پروژه مزبور افزايش ظرفيت پالايشگاه دوم ساسول به ميزان بيست درصد مي باشد. اين پالايشگاه عمدتاً براي توليد بنزين از گاز طبيعي مورد استفاده قرار مي گيرد. بودجه پروژه بالغ بر 70 ميليارد رند و مدت زمان آن هشت سال برآورد گرديده است.
شرکت ساسول تکنولوژي، يکي از اعضاي خانواده ساسول، که متخصص در ارائه خدمات مهندسي و مديريت پروژه مي باشد همراه با شرکت فلور آمريکا مسئوليت مديريت اين طرح عظيم را پذيرفته است. در همين راستا شرکت ساسول تکنولوژي بر اساس سابقه و قابليت اوک که در پروژه الفين نهم در عسلويه به اثبات رسيده بود، مسئوليت برنامه ريزي پروژه را به اين شرکت واگذار نمود. مشخصات پروژه "ارتقا" به شرح زير مي باشد:
كارفرما: شرکت ساسول تکنولوژی
پيمانکار مديريت طرح: شرکت فلور
مکان: سکوندا، آفريقای جنوبی
مدت قرارداد: 96 ماه
تعداد اعضاي دفتر: 20 نفر

محدوده خدمات:
  • سيستم برنامه ريزي
  • رابط بين پيمانکاران مهندسي، تدارکات و ساخت و نصب با تيم مديريت طرح
  • شبيه سازي کامپيوتري
  • پايش، پيگيري و رفع مشکلات تا حصول نتيجه
  • توليد گزارشات متنوع پروژه