شرکت مشاوره و مهندسي انديشه وران (avec)

خدمات دفتر پشتيباني پروژه جهت فعاليت هاي برق و ابزار دقيق در محدوده آفسايت و برق کارگاه عمومي مجتمع الفين نهم
كارفرما: شركت مهندسي مسکن و نواحي صنعتي (آينده ساز)
مکان: مجتمع پتروشيمي الفين نهم، بندر عسلويه
مدت قرارداد: 7 ماه
تعداد اعضاي دفتر: 4 نفر