شرکت مشاوره و مهندسي انديشه وران (avec)

خدمات دفتر برنامه ريزي و پيمانکار مديريت پروژه در پروژه LPG پالايشگاه فجر جم

كارفرما: شرکت پتروصنعت ماد
مکان: تهران، جم
مدت قرارداد: 15 ماه
تعداد اعضاي دفتر: -

محدوده خدمات:
  • برنامه ريزي مهندسي
  • پيگيري خريد و تدارکات پروژه
  • مديريت در مرحله عمليات اجرايي کارگاهي (ساخت و نصب پروژه)
  • راه اندازي، بهره برداري، تحويل و آموزش
  • سيستم پايش اطلاعات
  • برنامه ريزي و کنترل پروژه
  • سيستم کنترل قراردادهاي طرف هاي قراردادي پروژه