شرکت مشاوره و مهندسي انديشه وران (avec)

خدمات دفتر برنامه ريزي در پروژه فسفات کارون (KPC)

كارفرما: شرکت فسفات کارون
مکان: تهران، آبادان
مدت قرارداد: 23 ماه
تعداد اعضاي دفتر: 3 نفر

محدوده خدمات:
  • برنامه ريزي و كنترل پروژه در تمامي ديسيپلين ها (EPC)
  • توليد جبهه هاي كاري
  • تسريع در امور كارهاي اجرايي
  • يكپارچه سازي فعاليت هاي مهندسي, تداركات و ساخت و نصب