شرکت مشاوره و مهندسي انديشه وران (avec)

خدمات دفتر پشتيباني پروژه فاز 9 و 10 پارس جنوبي

كارفرما: OIEC
مکان: تهران، بندر عسلويه
محدوده خدمات: در اين پروژه avec هدايت و برنامه ريزي و كنترل پروژه بخش خشكي را به همراه تيم برنامه ريزي LG به عهده داشت. خدمات اين پروژه شامل برنامه ريزي, زمان بندي, بودجه ريزي, نظارت , كنترل و هماهنگي پروژه در تمامي ديسيپلين ها (EPC) مي شد.