شرکت مشاوره و مهندسي انديشه وران (avec)

پشتيباني پروژه طرح استحصال اتان (C2 Recovery) پتروشيمي پارسكارفرما: مشاركت نصب آذرآب و پتروپارت
مکان: بندر عسلويه
محدوده خدمات: ارائه خدمات پشتيباني پروژه در نصب تجهيزات استحصال اتان.
محدوده كار پروژه دربرگيرنده كارهاي سيويل, مكانيكال, الكتريكال و ابزار دقيق مي گردد.