شرکت مشاوره و مهندسي انديشه وران (avec)

خدمات مديريت پروژه در پروژه ساخت پتروشيمي برزويه, آروماتيك چهارم


كارفرما: مشاركت جهان پارس, كيسون و تهران جنوب
محدوده خدمات: ارائه خدمات مديريت پروژه در زمينه هاي برنامه ريزي, زمان بندي, نظارت و كنترل و سيستم مديريت پروژه در محدوده سيويل, مكانيكال, ابزار دقيق و برق و عمليات ساخت, نصب, تست و پيش راه اندازي.