شرکت مشاوره و مهندسي انديشه وران (avec)

خدمات دفتر پشتيباني پروژه در سايت تأسيسات موقت پتروشيمي، مبينكارفرما: شركت پتروتك سان
مکان: بندر عسلويه
محدوده خدمات: خدمات اين پروژه شامل برنامه ريزي, زمان بندي, بودجه ريزي, نظارت , كنترل و هماهنگي پروژه مي شد.