شرکت مشاوره و مهندسي انديشه وران (avec)

خدمات پشتيباني پروژه, نصب واحد EO/EG پتروشيمي مارون

كارفرما: شركت پتروتك سان
مکان: بندر ماهشهر
محدوده خدمات: ارائه خدمات پشتيباني پروژه در نصب واحد EO/EG.
محدوده كار پروژه دربرگيرنده كارهاي پايپينگ, مكانيكال, الكتريكال و ابزار دقيق مي شد.