شرکت مشاوره و مهندسي انديشه وران (avec)

خدمات دفتر برنامه ريزي در پروژه افزايش ظرفيت سيمان آبيک

كارفرما: شركت سيمان آبيک
مکان: آبيک
مدت قرارداد: 45 ماه
تعداد اعضاي دفتر: 8 نفر

محدوده خدمات:
  • برنامه ريزي و كنترل پروژه در تمامي ديسيپلين ها (EPC)
  • يكپارچه سازي فعاليت هاي مهندسي, تداركات و ساخت و نصب