شرکت مشاوره و مهندسي انديشه وران (avec)

اجراي مدل بلوغ سازماني مديريت پروژه (OPM3)

كارفرما: شركت ايدرو
مکان: تهران
محدوده خدمات: ارزيابي بلوغ سازماني مديريت پروژه در شرکت ايدرو برمبناي مدل OPM3 و پيشنهاد برنامه بهبود آن و آموزش پرسنل ايدرو به منظور استفاده صحيح از متدولوژي فوق الذکر.
مدل OPM3 از طرف انستيتو مديريت پروژه PMIپس از پنج سال تلاش و جمع آوري نظرات کارشناسان خبره مديريت پروژه جهت ارزيابي و اندازه گيري دانش مديريت پروژه سازمان ها در انتهاي سال 2003 به بازار عرضه شد. اوک در ابتداي سال 2005 ميلادي اقدام به بهره برداري از اين مدل جهت ارزيابي قابليت هاي مديريت پروژه سازمان ها نمود. در اين روش پس از ارزيابي سازمان، راهکارهاي ارتقاي دانش مديريت پروژه بر اساس مدل OPM3 و با نظر کارشناسان خبره ارائه مي گردد.