شرکت مشاوره و مهندسي انديشه وران (avec)

خدمات دفتر برنامه ريزي در پروژه زامياد 2

كارفرما: شركت مهندسي توسعه سايپا ( سيکو )
مکان: تهران، کاشان
مدت قرارداد: 36 ماه
تعداد اعضاي دفتر: 17 نفر

محدوده خدمات:
  • برنامه ريزي و كنترل پروژه در تمامي ديسيپلين ها (EPC)
  • توليد جبهه هاي كاري
  • تسريع در امور كارهاي اجرايي
  • يكپارچه سازي فعاليت هاي مهندسي, تداركات و ساخت و نصب
  • ايجاد هم محوري بين سازمان هاي اجرايي