شرکت مشاوره و مهندسي انديشه وران (avec)

خدمات دفتر برنامه ريزي در پروژه ساخت کارخانه داروسازي ريحانه

كارفرما: شركت ريحانه
مکان: تهران، اصفهان
تعداد اعضاي دفتر: 8 نفر

محدوده خدمات:
  • برنامه ريزي و كنترل پروژه در تمامي ديسيپلين ها (EPC)
  • يكپارچه سازي فعاليت هاي مهندسي, تداركات و ساخت و نصب
  • خدمات مهندسي تأسيسات