شرکت مشاوره و مهندسي انديشه وران (avec)

تأمين نيروي انساني ماهر و کارشناس

كارفرما: شرکت مهندسي و تأمين قطعات ايران خودرو ديزل (اپکو)
مدت انجام قرارداد: 3 ماه
محدوده خدمات: تأمين نيروي انساني ماهر و کارشناس مورد نياز کارفرما جهت انجام کار مونتاژ و توليد در سالن ون شرکت ايران خودرو ديزل