شرکت مشاوره و مهندسي انديشه وران (avec)

کارسنجي، زمان سنجي، بالانس و شبيه سازي سالن کاميون سازي

كارفرما: شرکت ايران خودرو ديزل
مدت انجام قرارداد: 85 روز کاري
محدوده خدمات: مطالعه روش ها، زمان سنجي، ظرفيت سنجي، بالانس، شبيه سازي و اجراي بالانس خطوط پرچ شاسي، تزئينات و مکانيکي 2 سالن کاميون سازي که شامل خودروهاي Atego و Axor مي شود. (Multi Line)