شرکت مشاوره و مهندسي انديشه وران (avec)

کارسنجي، زمان سنجي، بالانس و شبيه سازي سالن مونتاژ 4


كارفرما: شرکت ايران خودرو
مدت انجام قرارداد: 85 روز کاري
محدوده خدمات: مطالعه روش ها، زمان سنجي، ظرفيت سنجي، بالانس، شبيه سازي و اجراي بالانس خطوط اصلي و فرعي سالن مونتاژ 4 که شامل خودروهاي سمند و پژو 206 مي شود. (Mixed Line)