شرکت مشاوره و مهندسي انديشه وران (avec)

بهبود راندمان، شبيه سازي و طراحي سيستم سنجش عملکرد سالن پرس 3

كارفرما: شرکت ايران خودرو
مدت انجام قرارداد: 80 روز کاري
محدوده خدمات: مطالعه روش ها، زمان سنجي، برنامه ريزي توليد، شبيه سازي و طراحي سيستم سنجش عملکرد سالن پرس 3 که با هدف تعيين سياست هايي جهت افزايش شاخص تعداد توليد در ساعت انجام گرديد.