شرکت مشاوره و مهندسي انديشه وران (avec)

کارسنجي، زمان سنجي، بالانس و شبيه سازي مجموعه بدنه سازي سمند

كارفرما: شرکت ايران خودرو
مدت انجام قرارداد: 90 روز کاري
محدوده خدمات: مطالعه روش ها، زمان سنجي دقيق 250 ايستگاه کاري، ظرفيت سنجي، احراز شرايط بالانس براي 3 سناريوي تعريف شده، شبيه سازي و اجراي يک سناريو در سالن بدنه سازي سمند (Single Line)