شرکت مشاوره و مهندسي انديشه وران (avec)

کارسنجي، زمان سنجي، بالانس و شبيه سازي سالن مونتاژ 2

كارفرما: شرکت ايران خودرو
مدت انجام قرارداد: 90 روز کاري
محدوده خدمات: مطالعه روش ها، زمان سنجي ، ظرفيت سنجي، بالانس، شبيه سازي و اجراي بالانس خطوط اصلي و فرعي سالن مونتاژ 2 که شامل خودروهاي سمند، پژو پارس و پژو 405 مي شود. (Mixed Line)