شرکت مشاوره و مهندسي انديشه وران (avec)

طراحي سيستم مديريت پروژه در شركت پتروپارس

كارفرما: شرکت پتروپارس
محدوده خدمات: به عنوان پيمانكار دوم مسئوليت استقرار نظام مديريت پروژه شركت پتروپارس, جهت كاربرد در پروژه فاز 1 پارس جنوبي به عهده انديشه وران گذارده شد. سيستم شامل دستورالعمل ها و رويه هاي مديريتي و همچنين بسته نرم افزاري Primavera و Expedition مي گرديد.