شرکت مشاوره و مهندسي انديشه وران (avec)

طراحي سيستم مديريت پروژه در شركت تأسيسات دريايي IOEC

كارفرما: شركت تأسيسات دريايي IOEC
محدوده خدمات: به عنوان پيمانكار دوم مسئوليت طراحي و آموزش رويه هاي لازم مديريت پروژه به عهده كارشناسان اين شركت واگذار گرديد. دستورالعمل ها با الگوبرداري از قالب نظام مديريت پروژه شركت Foster Wheeler طراحي شد.