شرکت مشاوره و مهندسي انديشه وران (avec)

طراحي و استقرار سيستم مديريت پروژه در شركت ماشين سازي ويژه

كارفرما: شركت ماشين سازي ويژه
محدوده خدمات: انديشه وران مستقيماً مسئوليت طراحي و استقرار سيستم مديريت پروژه را در اين شركت پيمانكار تصفيه خانه هاي آب به عهده داشت. سيستم در حال حاضر برروي پروژه تصفيه خانه آب تهران در حال اجرا مي باشد. قرار شد سيستم مديريت پروژه در عرض 6 ماه به تمامي پروژه هاي شركت تعميم داده شود.