شرکت مشاوره و مهندسي انديشه وران (avec)

اجراي پروژه برداشت مگنتوتلوريک به روش EMAP

كارفرما: مديريت اکتشاف شركت ملي نفت ايران
مکان: ناحيه کپه داغ غربي
مدت قرارداد: 16 ماه
تعداد اعضاي دفتر: 37 نفر در ايران، 30 نفر در چين

محدوده خدمات:
  • انجام کليه فعاليت هاي نقشه برداري ژئودزي و مسير يابي، پياده سازي ايستگاه هاي کاري، ايجاد شبکه GPS و تعيين ايستگاه هاي مبنا
  • برداشت داده ها به روش EMAP
  • برداشت داده ها به روش TDEM
  • پردازش و تفسير داده ها
  • برنامه ريزي و ارائه گزارشات دوره اي