شرکت مشاوره و مهندسي انديشه وران (avec)
ايجاد ظرفيت هاي لازم کاري


پروژه کاران عزيز، چه آنهايي که مدتهاست در اين راه گام برمي داريد و چه آناني که به تازگي به اين جرگه پيوسته ايد: اصل اساسي ظرف و مظروف را شناسايي کنيم و محترم بداريم. ظرفيت کاري يک پروژه فقط محدود به دانش فني و توانايي اجرايي نمي گردد؛ ظرفيت هاي قراردادي، مالي و بانکي، تجاري و امور بين الملل، مديريت نيروي انساني، روحي و رواني، روابط عمومي و سازماني همه در تعريف ظرفيت پذيرش کار توسط پروژه کاران نقش بسيار مهمي ايفا مي نمايند. متأسفانه نمي توانم به هر يک از اين عوامل مؤثر وزني بدهم و لذا تعيين اينکه کدام مهمتر است اساساً براي من امکان پذير نيست. تنها مي دانم که براي انجام پروژه، و مهمتر از آن، جايگاهي که يک پروژه کار در پروژه خواهد داشت، اين عوامل تأثير به سزايي خواهند داشت. سازماني که تنها دانش فني و توانايي اجراي کار را داشته باشد و در جهات ديگر خود را توسعه نداده باشد نمي تواند به عنوان شريک مهم پروژه فعاليت نمايد. اين مطلب را به خصوص براي تازه واردان متذکر مي شوم که توجه داشته باشند براي توسعه دادن و وزنه اي در بين بزرگان شدن مي بايد به اين عوامل، به مجموعه آنها، توجه داشت. بهتر است با منابع مالي ارتباطات خوب برقرار نماييم، حتماً در تدوين قراردادها و مديريت بر آنها از کادر ماهر بهره ببريم و روابط عمومي را با بودجه تعريف شده اداره کنيم. اين عوامل در اينکه ما چه جايگاهي در عرصه بازار پروژه ها مي توانيم داشته باشيم، به خصوص اگر به دنبال بازارهاي فراملي هستيم، بسيار مهم خواهند بود. پيمانکار جزء مي تواند کار را اجرا کند، پيمانکار اصلي مي تواند کار را مديريت کند، اما شرکت مادر مي تواند در آنِ واحد حداکثر سود را در پروژه به دست آورده، اعتبار خود را ارتقا دهد.

(تاريخ درج مطلب: 26/10/86)