شرکت مشاوره و مهندسي انديشه وران (avec)
منادله!!!


چه خاطراتي که از منادله ها در جريان پروژه ها ندارم! نه اشتباه ننوشتم، منظورم دقيقاً منادله بود، هر چند که به گوش بسياري، اين واژه اي اشتباه است. در طي جلسات هدايتي پروژه وقتي طرفين روبروي هم قرار مي گرفتند، به جاي اينکه راجع به "آنچه که بايد انجام مي شده"، در مقابل "آنچه که انجام شده" (در اصطلاح پروژه کارها مقايسه بين Plan و Actual) صحبت کنند، راجع به "درد دل ها" بحث مي کردند. براي همين جلسه اي که بايد صرف بيان نظرات طرفين می گرديد به جلسه اي پيرامون درد دل هاي طرفين تبديل مي شد. براي همين اسم اين جلسات را منادله گذاشتيم؛ يعني به جاي "نظر" بهتر است از "دل" بگوييم. اصلاً مثل اينکه واقعاً ما در اوک تافته ای جدابافته هستيم، چرا که "منادله" را درک نمي کنيم و به سادگي گيچ مي شويم؛ در حالي که اين فرهنگ غالب در جامعه ما محسوب مي شود. به هيچ عنوان مهم نيست که چه بايد انجام مي دادي، شايد هم هيچوقت نگفته باشي که چه مي خواهي انجام دهي، اما تا مي تواني درد دل کن، بدين ترتيب شنوندگان نسبت به موضع شما (اين همه پرانتز، چون نمي شود يک راست به اصل مطلب بپردازيم، آخر اسم بردن از واژه "موضع" نيز به نوبه خود خيلي خنده دار است ) بيشتر احساس همدردي مي کنند. چه بسا که در حين ابراز درد دل ها بسياري از عقده ها نيز سر باز کنند و روح شنوندگان نيز آرام گيرد.
باز يادم مي آيد که گروهي از پيمانکاران عليه ما "ادعا" داشتند. هر چه به ايشان گوشزد مي کرديم که ادعاي شما بايد تفاوت بين آنچه توافق کرده ايم با آنچه انجام داده ايم باشد، باز هم به سراغ مجموعه جفاهايي مي رفتند که در طي پروژه بر سرشان آمده بود، آن هم جفاهايي که خود تشخيص مي دادند. من اين نگرش، يعني مجالس منادله را، در دانشگاه ديدم، در پروژه ها ديدم، در جلسات خانوادگي ديدم، در جلسات مذاکره بين کاري ديدم، و چند شب پيش هم ديدم. مثل اينکه تئوري اندازه گيري (Measure Theory)، تلاش بشريت، من جمله دانشمندان ايراني، براي اندازه گيري و مهندسيِ اقلام و اعمال، هيچ جايگاهي نزد امروز ايران ندارد. بخوانيم "وَ وَضَعَ الميزان" ولي بدون ميزان، بدون خط کش، بدون Measure براي تحقير يکديگر از روش هايي استعانت بجوييم که در فرهنگ خود ما نيز قباحت دارد.
مناظره فرمول ساده اي دارد:
  1. توافق چه بوده است؟
  2. عملکرد چه بوده است؟
  3. اختلاف توافق و عملکرد چقدر است؟
  4. روش آناليز اختلاف کدام است؟
باور کنيد که اجراي اين روش نيازي به مدرک دکتري ندارد، مهندس هم باشيد کافي است، اما حيف از اينکه مهندس و دکتر راضي به اجراي مناظره نمي شوند و روش هاي منادله را بيشتر مي پسندند.

(تاريخ درج مطلب: 18/03/88)