درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - لیست کتاب های تخصصی مدیریت ساخت


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

BookName {Author} [ISBN] (Publication – Year of Publish).type
Protective Clothing Systems and Materials, Occupational Safety and Health {Mastura Raheel} [9780824791186]
1
(CRC Press - 1994)
2
A Guide to Human Factors and Ergonomics, Second Edition {Martin Hel} [9780415282482] (CRC Press - 2005)
A Guide to Quantitative Risk Assessment for Offshore Installations {John Spouge DNV Technica} [1870553365]
3
(1999)
4
Advanced Analysis and Design for Fire Safety of Steel Structures, Advanced Topics in Science and Technology in China {Guoqiang Li} [9783642343926] (2013)
Advanced Transport Systems, Analysis, Modeling, and Evaluation of Performances {Milan Janic} [9781447162865]
5
(2014)
6
Advances in Earthquake Engineering for Urban Risk Reduction {S. Tanvir Wasti} [9781402045691] (Springer -
2006)
Airfield Safety and Capacity Improvements, Case Studies on Successful Projects {Geoffrey S. Baskir} [0784412561]
7
(2013)
8
Airline Industry, Strategies, Operations and Safety, Transportation Infrastructure - Roads, Bridges, Highways, Airports and Mass Transit {Connor R. Walsh} [9781611220797] (Nova Science Pub Inc - 2011)
Airport Engineering, Planning, Design and Development of 21st Century Airports {Norman J. Ashford}
9
[9780470398555] (2011)
10
Alkali-Aggregate Reaction and Structural Damage to Concrete, Engineering Assessment, Repair and Management {Geoffrey E. Blight} [9780415613538] (CRC Press - 2011)
Alternative Project Delivery, Procurement, and Contracting Methods for Highways {Keith R Molenaar} [0-7844-
11
0886-6] (American Society of Civil Engineers - 2006)
12
Analytical modelling of structural systems , an entirely new approach with emphasis on behaviour of building structures {Iain A MacLeod} [9780130352545] (E. Horwood - 1990)
13
Applied GPS for Engineers and Project Managers {Clement A. Ogaja} [9780784411506] (2011)
14
Applied Transport Economics, Policy, Management & Decision Making {Stuart Cole} [9780749439644] (Kogan
Page - 2005)
15
Arctic Pipeline Planning, Design, Construction, and Equipment {Ramesh Singh} [0124165842] (2013)
16
Asphalt Material Characterization, Accelerated Testing, And Highway Management {Lubinda F. Walubita} [0784410429] (American Society of Civil Engineers - 2009)
17
Basic Guide to System Safety {Jeffrey W. Vincoli} [9781118460207] (2014)
18
Best Practices in Bridge Management Decision-Making {Weykamp} [978-1-62198-242-5] (Transportation Research
Board - 2009)
19
BIM and Integrated Design {RAndy Deutsch} [9780470572511] (Wiley - 2011)
20
BIM Content Development, Standards, Strategies, and Best Practices {Robert S. Weygant} [9780470583579]
(2011)
BIM for Building Owners and Developers, Making a Business Case for Using BIM on Projects {K. Pramod Reddy}
21
[9780470905982] (2012)
22
BIM Handbook, A Guide to Building Information Modeling - 2nd Ed {Chuck Eastman, Paul Teicholz, Rafael Sacks, Kathleen Liston} [0470541377] (Wiley - 2011)
Bridge Maintenance, Safety Management, Health Monitoring and Informatics {Hyun-Moo Koh} [0415468442]
23
(Taylor & Francis - 2008)
24
Bridge Maintenance, Safety, Management and Life Extension {Airong Chen} [9781138001039] (2014)
Bridge Maintenance, Safety, Management and Life-Cycle Optimization {Dan Frangopol} [9780415877862]
25
(2010)
26
Bridge Maintenance, Safety, Management, Resilience and Sustainability, Proceedings of the Sixth International IABMAS Conference, Stresa, Lake ..., Bridge Maintenance, Safety and Management {Fabio Biondini}
[9780415621243] (2012)
Bridge Management , Inspection, Maintenance, Assessment and Repair {G.A.R Parke} [9780419160502] (Spon
27
Press - 1999)
28
Bridge Management {Bojidar Yanev} [9780471691624] (Wiley - 2007)
29
Bridge Management {M. J. Ryall} [9780750650779] (2001)
30
Bridge Management, Second Edition {Michael J. Ryall} [9780750685115] (CRC Press - 2009)
31
Bridge Team Management {AJ Swift} [1870077660] (The Nautical Institute - 2004)
32
BS 9999 Handbook, Effective Fire Safety in the Design, Management and Use of Buildings {Mick Green} [9780580675089] (2010)
33
Building Contract Casebook, 5 edition {Michael Furmston} [9780470655924] (2012)
34
Building Contract Claims, 4th edition {David Chappell} [140511763X] (2008)
35
Building Contract Dictionary - 3rd Ed {David Chappell} [9780632039647] (Wiley-Blackwell - 2001)
36
Building Contract Dictionary {David Chappell} [9780632039647] (2001)
Building Control with Passive Dampers, Optimal Performance-based Design for Earthquakes {Izuru Takewaki}
37
[9780470824917] (2009)
38
Building Information Modeling , A Strategic Implementation Guide for Architects, Engineers, Constructors, and Real Estate Asset Managers {Dana K Smith} [9781118399231] (John Wiley & Sons - 2012)
Business, Economics, and Finance with Matlab, GIS, and Simulation Models {Patrick L.} [9781584883487]
39
(Chapman and Hall-CRC - 2004)
40
City Building, Nine Planning Principles for the 21st Century {John Lund Kriken} [9781568988818] (2010)
41
Civil Engineering and Urban Planning III {Kouros Mohammadian} [9781138001251] (CRC Press - 2014)
42
Civil Engineering Contracts Practice and Procedure {Charles K. Haswell} [9780408032018] (Butterworth-Heinemann
- 1989)
Civil Engineering Project Management - 4th Ed {Alan C. Twortc} [9780750657310] (Butterworth-Heinemann -
43
2004)
44
Civil Engineering Project Management, Fourth Edition {Alan Twort} [9780750657310] (CRC Press - 2003)
45
Civil Engineering, Supervision and Management {A. C. Twort BSc} [9781461284512] (Springer US - 1996)
46
Code of Practice for Project Management for Construction and Development {Chartered Institute of Building} [9781118378083] (2014)
47
Collapse of Burning Buildings, A Guide to Fireground Safety {Vincent Dunn} [9781593702335] (2010)
48
Competition in the Railway Industry, An International Comparative Analysis, Transport Economics, Management, and Policy {Jose A. Gomez-Ibanez} [9781845429034] (Edward Elgar Pub - 2006)
Construction Accounting & Financial Management - 2nd Ed {Steven Peterson} [9780135017111] (Pearson -
49
2009)
50
Construction Administration for Architects {Greg Winkler} [9780071622318] (McGraw-Hill Professional - 2009)
51
Construction Calculations Manual {Sidney M Levy} [0123822432] (2012)
52
Construction Claims and Responses, Effective Writing and Presentation {} [9780470654811] (2011)
53
Construction Cost Management, Learning from Case Studies {Keith Potts} [9780415629133] (2014)
54
Construction Databook - 2nd Ed {Sidney Levy} [9780071613576] (McGraw-Hill Professional - 2010)
55
Construction Economics, A New Approach {Danny Myers} [9780415527798] (2013)
56
Construction Equipment Management for Engineers, Estimators, and Owners {Douglas D. Gransberg} [9780849340376] (CRC Press - 2006)
Construction Extension to the Pmbok Guide {Project Management Institute} [9781930699403] (Project
57
Management Institue - 2003)
58
Construction in Cities, Social, Environmental, Political, and Economic Concerns, Civil Engineering-Advisors {Patricia J. Lancaster} [9780849374869] (2000)
Construction Law, An Introduction for Engineers, Architects, and Contractors {Gail S. Kelley} [9781118229033]
59
(2012)
60
Construction Management 4 edition {Daniel W. Halpin} [9780470447239] (Wiley - 2010)
Construction Management and Design of Industrial Concrete and Steel Structures {Mohamed A. El-Reedy}
61
[9781439816004] (CRC Press - 2011)
62
Construction Management {Eugenio Pellicer} [9781118539576] (2013)
63
Construction Management {Jason G Smith} [9781439809419] (CRC Press - 2009)
64
Construction Methods and Management - 7th Ed {Stephens W. Nunnally} [9780131716858] (Prentice Hal -
2007)
65
Construction Planning, Equipment, and Methods {Robert Peurifoy} [9780072964202] (McGraw-Hill Scie - 2006)
66
Construction Process Planning and Management {Sidney Levy} [9781856175487] (Butterworth-Heinemann -
2010)
67
Construction Project Administration - 9th Ed {Edward R. Fisk} [9780135000076] (Prentice Hall - 2010)
68
Construction Project Management, A Practical Guide to Field Construction Management {S. Keoki Sears} [9780471745884] (Wiley - 2008)
69
Construction Project Scheduling and Control, Seoond Edition {Saleh Mubarak} [0470505338] (Wiley - 2010)
70
Construction Quantity Surveying, A Practical Guide for the Contractor's QS {Donald Towey} [9780470659427]
(2012)
71
Construction Reliability, Safety, Variability and Sustainability {Julien Baroth} [9781848212305] (2011)
72
Construction Scheduling, Principles and Practices, 2nd Edition {Jay S. Newitt} [9780135137826] (Prentice Hall -
2008)
73
Construction Site Security {Michael Arata} [9780071460293] (McGraw-Hill Professional - 2005)
74
Construction Superintendent Operations Manual {Sidney Levy} [9780071502412] (McGraw-Hill Professional -
2008)
75
Construction Supervision {Jerald L. Rounds} [9780470614969] (RSMeans - 2011)
76
Construction Supply Chain Management Handbook {William J. O'Brien} [9781420047455] (CRC Press - 2009)
77
Contemporary Issues in Construction in Developing Countries {George Ofori} [9780415585712] (2011)
78
Contractors Guide to Green Building Construction, Management, Project Delivery, Documentation, and Risk Reduction {Thomas E. Glavinich} [9780470056219] (2008)
Contractual Correspondence for Architects and Project Managers - 4th Ed {David Chappell} [9781405135146]
79
(Wiley-Blackwell - 2006)
80
COST C16 Improving the Quality of Existing Urban Building Envelopes III {R. Di Giulio} [9781586037369] (IOS Press
- 2007)
Cost Estimating Manual for Pipelines and Marine Structures, Estimator's Man-Hour Library {John S. Page}
81
[9780872011571] (Gulf Professional Publishing - 1977)
82
Cost Optimal and Nearly Zero-Energy Buildings, nZEB, Definitions, Calculation Principles and Case Studies, Green Energy and Technology {Jarek Kurnitski} [9781447156093] (2013)
83
Cost Studies Of Buildings {A. Ashworth} [9780131453227] (Longman Group United Kingdom - 2004)
84
Creating Green Roadways, Integrating Cultural, Natural, and Visual Resources into Transportation {James L. Sipes} [9781597263641] (Island Press-Center for Resource Economics - 2013)
85
Defective Construction Work {Kevin Barrett} [9780632059294] (Wiley-Blackwell - 2008)
86
Design Considerations for Datacom Equipment Centers - 2nd Edition {American Society of Heating Refrigerating}
[9781933742489] (2009)
87
Designing Steel Structures for Fire Safety {Jean Marc Franssen} [9780415548281] (CRC Press - 2009)
88
Determinants of Construction Project Success in India, Topics in Safety, Risk, Reliability and Quality {Kumar Neeraj
Jha} [9789400762558] (2013)
Dictionary of Architecture and Building Construction {Nikolas Dames, Erkki jokiniemi} [9780750685023]
89
(Architectural Press - 2008)
90
Dictionary of Architecture and Construction {Cyril Harris} [9780071452373] (McGraw-Hill Professional - 2005)
91
Dictionary of Civil Engineering {Jean-Paul Kurtz} [9780306483172] (Springer - 2004)
92
Dictionary of Construction Terms {Simon Tolson} [9781843117940] (2012)
Dictionary of Water and Waste Management, Second Edition {Paul G Smith} [9780750665254] (Butterworth-
93
Heinemann - 2005)
94
Disaster Planning and Control {William M. Kramer} [9781593701895] (2009)
95
Earthquake Resistant Design and Risk Reduction, Second Edition {Dr David Dowrick} [9780470778159] (2009)
96
Economical Bridge Solutions based on innovative composite dowels and integrated abutments, Ecobridge {Edward
Petzek} [3658064161] ()
Economics and finance for engineers and planners , managing infrastructure and natural resources {Neil S Grigg} []
97
(Reston, VA , American Society of Civil Engineers - 2010)
98
Emergency Planning for Industrial Hazards {H.B.F. Gow} [9781851662609] (Taylor & Francis - 1990)
99
Emergency Planning Guide for Utilities, Second Edition {Samuel Mullen} [9781466504851] (2013)
100
Engineering Construction Specifications, The Road to Better Quality, Lower Cost, Reduced Litigation {Joseph Goldbloom FASCE} [9781468414547] (Springer US - 1989)
101
Engineering Economic Analysis - 9th Ed {Donald G. Newnan} [9780195168075] (Oxford University Press - 2004)
102
Engineering Economics and Finance for Transportation Infrastructure, Springer Tracts on Transportation and Traffic {Elena S. Prassas} [9783642385797] (2013)
103
Engineering Economy - 6th Ed {Leland Blank} [9780073205342] (McGraw-Hill Science - 2004)
104
Engineering Manual of Automatic Control, for Commercial Buildings, Heating, Ventilation, Air Conditioning
{Honeywell} [] (1991)
105
Engineering Risk Analysis of Water Pollution {Jacques G.Ganoulis} [9783527300501] (Wiley-VCH - 1994)
106
Environmental Decision-Making in Context, A Toolbox, ASPA Series in Public Administration and Public Policy {Chad J. McGuire} [9781439885758] (CRC Press - 2012)
107
Essential Managers {Andy Bruce} [9780789459718] (DK ADULT - 2000)
108
Estimating and Tendering for Construction Work - 3rd Ed {Martin Brook} [9780750658645] (ButterworthHeinemann - 2004)
Estimating and Tendering for Construction Work, 4th edition {Martin Brook} [9780750686167] (Routledge -
109
2008)
110
Estimating Building Costs for the Residential and Light Commercial Construction Professional {Wayne J. Del Pico}
[9781118099414] (2012)
111
Estimating Building Costs {Calin M. Popescu} [9780824740863] (Marcel Dekker - 2003)
112
Estimating for Residential Construction {David Pratt} [9781111308872] (Delmar Cengage Learning - 2011)
113
Estimating in Building Construction {Steven J. Peterson} [9780131199521] (Prentice Hall - 2010)
114
Everything You Need to Know About Building the Custom Home, How to Be Your Own General Contractor {John Folds} [9780878336531] (1990).epub
115
Expert CAD Management, The Complete Guide {Robert Green} [9780470116531] (Sybex - 2007)
116
Facilities Change Management {Edward Finch} [9781405153461] (2011)
117
Ferry and Brandon's Cost Planning of Buildings {Richard Kirkham} [9781119968627] (2014)
118
FIB 22, Monitoring and safety evaluation of existing concrete structures {} [9782883940628] (FIB - The International Federation for Structural Concrete, fib - fédération internationale du béton - 2003)
FIB 44, Concrete structure management, Guide to ownership and good practice {} [9782883940840] (FIB -
119
2008)
120
FIDIC - A Guide for Practitioners {Axel-Volkmar Jaeger} [9783642020995] (Springer - 2009)
121
Fire Safety Engineering, Second Edition, Design of Structures {John A Purkiss} [9780750664431] (2006)
122
Fire Safety Management Handbook, Third Edition {Y C Wang Affiliation} [9781482221220] (CRC Press - 2014)
Floods in a Changing Climate, Risk Management {Slobodan P. Simonovic} [9781107018747] (Cambridge University
123
Press - 2013)
124
Forensic Engineering {Carpenter} [9780727758224] (ICE Publishing - 2003)
125
Forensic Engineering, Second Edition {Kenneth L. Carper} [9780849374845] (CRC Press - 2000)
126
Foundations for Industrial Machines, Handbook for Practising Engineers {K.G. Bhatia} [9788190603201] (CRC Press
- 2007)
Freeway Geometric Design for Active Traffic Management in Europe {U.S. Department of Transportation}
127
[9781480263864] (CreateSpace Independent Publishing Platform - 2012)
128
Fuel and Combustion Systems Safety, What you don't know can kill you! {John R. Puskar} [9780470533604]
(2014)
Fundamentals of Construction Estimating - 3rd Ed {David Pratt} [9781439059647] (Delmar Cengage Learning -
129
2010)
130
Geometric Design Projects for Highways, An Introduction {John G. Schoon} [0-7844-0425-9] (Amer Society of Civil
Engineers - 2000)
Geotechnical Risk and Safety, Proceedings of the 2nd International Symposium on Geotechnical Safety and Risk,
131
IS-Gifu 2009 11-12 June, 2009, Gifu, Japan - IS-Gifu2009 {Yusuke Honjo} [9780415498746] (CRC Press - 2009)
132
Geotechnical Risk in Rock Tunnels {Antonio Campos e Matos} [9780415400053] (Taylor & Francis - 2006)
133
Getting Started in Project Management {Paula Martin} [9780471135036] (Wiley - 2001)
134
Glass Construction Manual {Schittich Staib, Balkow Schuler sobek} [3764360771] (Birkhauser - 1999)
135
Global Claims in Construction {Ali Haidar} [9780857297297] (Springer - 2011)
136
Globalized Freight Transport, Intermodality, E-commerce, Logistics, And Sustainability, Transport Economics, Management and Policy. {Thomas R. Leinbach} [9781845425029] (Edward Elgar Pub - 2007)
137
Green BIM {Eddy Krygiel, Bradley Nies} [9780470239605] (Wiley - 2008)
138
Green Building, Project Planning & Cost Estimating, 3rd edition {R. S. Means} [0876292619] (2011)
139
Green Roof Construction and Maintenance {Kelly Luckett} [9780071608817] (McGraw-Hill - 2009)
140
Guide to Building Control {Anthony Gwynne} [9780470657539] (Wiley-Blackwell - 2013)
Guide to Highway Law for Architects, Engineers, Surveyors and Contractors {Mr R A O'Hara} [9780419173304]
141
(Routledge - 1990)
142
Guide to Quantitative Risk Assessment for Offshore Instal Hb {John Spouge} [9781870553360] (CMPT - 1999)
143
Handbook for Construction Planning and Scheduling {} [9780470670323] (2014)
144
Handbook of Industrial and Systems Engineering, Second Edition, Industrial Innovation Series {Adedeji B. Badiru}
[9781466515048] (2013)
145
Handbook of Manufacturing Engineering and Technology {} [9781447146698] (2014)
146
Handbook of Production Scheduling {Jeffrey W. Herrmann} [9780387331157] (Springer - 2006)
Handbook of Seismic Risk Analysis and Management of Civil Infrastructure Systems {S. Tesfamariam} [978-0-
147
85709-268-7] (Woodhead Publishing - 2013)
148
Health and Environmental Safety of Nanomaterials, Polymer Nancomposites and Other Materials Containing Nanoparticles, Woodhead Publishing Series in Composites Science and Engineering {James Njuguna} [9780857096555] (2014)
High Value Manufacturing, Advanced Research in Virtual and Rapid Prototyping, {Paulo Jorge da Silva Bartolo}
149
[9781138001374] (2013)
150
Highway Safety Manual {} [978-0-080-50759-0] (American Association of State Highway and Transportation Officials, AASHTO - 2010)
151
Historic Bridges, Evaluation, Preservation, and Management {Hojjat Adeli} [9781420079951] (CRC Press - 2008)
152
Hitting the Wall, A Vision of a Secure Energy Future {Richard Caputo} [9781598293340] (2008)
Hurricane Ike Field Assessment Team, Field Observations on October 3-6, 2008 {Hurricane Ike Field Assessment
153
Team} [9780784411209] (American Society of Civil Engineers - 2013)
154
Hydrosystems Engineering Reliability Assessment and Risk Analysis {Yeou-Koung Tung} [9780071451581] (McGraw-Hill Professional - 2005)
155
ICE Manual of Highway Design and Management {Ian Walsh} [9780727741110] (2011)
156
ICE Manual of Highway Design and Management {Walsh} [978-0-7277-4111-0] (ICE Publishing - 2011)
ICOLD Position Paper On Dam Safety And Earthquakes {ICOLD Committee on Seismic Aspects of Dam Design} []
157
(2010)
158
Impacts of Large Dams, A Global Assessment, Water Resources Development and Management {Cecilia Tortajada} [9783642235702] (Springer - 2012)
Improving the safety and quality of nuts, Woodhead Publishing Series in Food Science, Technology and Nutrition
159
{Linda Harris} [9780857092663] (2013)
160
Industrial Engineering and Management Science, Communications in Information Engineering {Garry Lee} [9781138026476] (2014)
161
Industrial Engineering Projects {Taylor & Francis} [9780419225102] (Taylor & Francis - 1998)
162
INfrastructure Risk Management Processes, Natural, Accidental, and Deliberate Hazards {Craig Taylor} [9780784408155] (American Society of Civil Engineers - 2005)
163
Innovative Management in Information and Production {Junzo Watada} [9781461448563] (2013)
164
Integrating GIS, Remote Sensing, and Mathematical Modelling for Surface Water Quality Management in Irrigated Watersheds, UNESCO-IHE PhD Thesis {Amel Moustafa Azab} [9780415621151] (2012)
165
International Construction Contracts, A Handbook {William Godwin} [9780470655726] (2013)
166
Interpreting construction contracts , fundamental principles for contractors, project managers, and contract administrators {H R} [] (Reston, VA , American Society of Civil Engineers - 2007)
167
Introduction to Fire Safety Management {} [9780750680684] (Routledge - 2007)
168
Introduction to Human Factors and Ergonomics for Engineers {Mark R. Lehto} [9780805853087] (CRC Press -
2007)
Introduction to Risk and Uncertainty in Hydrosystem Engineering, Topics in Safety, Risk, Reliability and Quality
169
{Ehsan Goodarzi} [9789400758506] (2013)
170
Investment, Procurement and Performance in Construction, The First National RICS Research Conference {P.S. Br} [9780419174004] (Routledge - 1990)
ISCORD 2013 - Planning for Sustainable Cold Regions {Zufelt} [9780784477892] (American Society of Civil
171
Engineers, ASCE - 2013)
172
Job Hazard Analysis, A Guide to Identifying Risks in the Workplace {George} [9780865878181] (Government
Institutes - 2001)
173
Just Enough Project Management {Curtis Cook} [9780071445405] (McGraw-Hill Professional - 2004).chm
174
Knowledge Management in the Construction Industry {Abdul Samad Kazi} [9781591403609] (Idea Group Publishing - 2005).chm
175
Landscaping, Planning, Planting, Building {Better Homes} [9780696018732] (1991)
176
Large-Scale Solar Power Systems, Construction and Economics, Sustainability Science and Engineering {Dr Peter Gevorkian} [9781107697171] (2014)
LEED-New Construction Project Management {Vijaya Yellamraju} [9780071744454] (McGraw-Hill Professional -
177
2011)
178
Lees' Loss Prevention in the Process Industries, Hazard Identification, Assessment and Control, 3 Volumes, 4th Edition {Sam Mannan} [9780123971890] (2012)
Life-Cycle Cost and Performance of Civil Infrastructure Systems {Hyo-Nam Cho} [9780415413565] (CRC Press -
179
2007)
180
Liquidated Damages and Extensions of Time, In Construction Contracts {Brian Eggleston} [9781405118156]
(2009)
Location-Based Management for Construction, Planning, Scheduling and Control {Russell Kenley} [9780415370509]
181
(2009)
182
Machinery Failure Analysis and Troubleshooting, Fourth Edition, Practical Machinery Management for Process Plants {Heinz P. Bloch} [9780123860453] (2012)
Macro-Engineering and the Earth, World Projects for Year 2000 and Beyond, Woodhead Publishing Series in Civil
183
and Structural Engineering {Uwe W Kitzinger} [9781898563594] (1998)
184
MacRoberts on Scottish Construction Contracts {MacRoberts} [9781118273456] (2014)
Making Better Buildings, A Comparative Guide to Sustainable Construction for Homeowners and Contractors
185
{Chris Magwood} [9780865717060] (2014)
186
Management and Engineering of Fire Safety and Loss Prevention, Onshore and offshore {BHR Group Ltd} [9781851666768] (Routledge - 1990)
187
Management of Construction Projects {Brian Cooke} [9781118555163] (2014)
188
Management of Off-highway Plant and Equipment {D. J. Edwards} [9780203302309] (2003)
Managing and Leading, 52 Lessons Learned for Engineers {Stuart G. Waleshl} [0784406758] (Amer Society of Civil
189
Engineers - 2004)
190
Managing Gigaprojects - Advice from Those Who’ve Been There, Done That {Galloway} [9781621980766] (American Society of Civil Engineers, ASCE - 2013)
191
Managing Performance in Construction {Leonhard E. Bernold} [9780470171646] (Wiley - 2010)
192
Managing Quality in Architecture {Charles Nelson} [9780750668187] (Architectural Press - 2006)
193
Manual of Construction Project Management, For Owners and Clients {Juri Sutt} [9780470658246] (2011)
194
Marine Transportation Management {Henry S. Marcus} [9780709946410] (1986)
195
Market Leader. Elementary Level {David Cotton} [9781408237052] (Pearson Longman - 2012)
196
Masonry Construction Manual {Pfeifer} [9783764365431] (Birkhauser - 2001)
197
Mastering Technical Sales, The Sales Engineer's Handbook {John Care} [9781580533454] (2002)
198
Modern Construction Management {Frank Harris} [9780470672174] (2013).epub
Modern Construction, Lean Project Delivery and Integrated Practices, Industrial Innovation Series {Lincoln H.
199
Forbes} [9781420063127] (CRC Press - 2010)
200
Modernising Lenin's Russia, Economic Reconstruction, Foreign Trade and the Railways, Cambridge Russian, Soviet and Post-Soviet Studies {Anthony Heywood} [9780521621786] (1999)
201
Modular Construction Using Light Steel Framing, An Architect's Guide {R.M. Lawson} [9781859420966] (1999)
202
Naturally Ventilated Buildings, Building for the senses, the economy and society {Naturally Ventilated Buildings, Building for the Senses} [9780419215202] (Routledge - 1998)
203
Occupational Safety and Hygiene II {Pedro Arezes} [9781138001442] (2014)
204
Offshore Risk Assessment vol 2, Principles, Modelling and Applications of QRA Studies, 3rd edition {Jan-Erik Vinnem} [1447152123] (2014)
205
Offshore Safety Management, Implementing a SEMS Program {Ian Sutton} [9781437735246] (2011)
206
Offshore Safety Management. Implementing a SEMS Program {Ian Sutton} [978-0-323-26206-4] (William Andrew -
2014)
Offshore Structures, Volume II Strength and Safety for Structural Design {Günther Clauss} [9781447120001]
207
(Springer London - 1994)
208
Oil Transport Management {Y.H. Venus Lun} [9781447129202] (Springer London - 2013)
209
Operations Management for Construction {Chris March} [9780415371124] (2009)
210
Parking Structures, Planning, Design, Construction, Maintenance and Repair, 3rd edition {Anthony P. Chrest}
[1461356237] (2001)
211
Performance Measurement for Construction Profitability {Clive Thomas Cain} [9781405114622] (2004)
212
Performance-Based Contracts for Road Projects, Comparative Analysis of Different Types {Ashish Gajurel} [9788132213017] (2013)
213
Pipeline Integrity Handbook, Risk Management and Evaluation {Ramesh Singh} [9780123878250] (2013)
214
Pipeline Planning and Construction Field Manual {E. Shashi Menon} [9780123838674] (Gulf Professional Publishing
- 2011)
Planning & Scheduling Using Primavera Version 5.0 for Engineering & Construction {Paul E Harris}
215
[9781921059094] (Eastwood Harris Pty Ltd. - 2006)
216
Planning and Design Guidelines for Small Craft Harbors, MOP 50, Asce Manual and Reports on Engineering Practice {American Society of Civil Engineers} [9780784411988] (2012)
Planning and Design of Airports - 5th Ed {Robert Horonjeff} [9780071446419] (McGraw-Hill Professional -
217
2010)
218
Planning Buildings for a High-Rise Environment in Hong Kong {Lawrence Lai} [9789622095052] (Hong Kong University Press - 2000)
219
Planning Successful Museum Building Projects {Walter L. Crimm} [9780759111868] (AltaMira Press - 2009)
220
Plant Project Engineering Guidebook for Mechanical and Civil Engineers {} [] (Morley H. Selver - 2002)
Port Engineering, Planning, Construction, Maintenance, and Security {Gregory P. Tsinker} [9780471412748]
221
(2004)
222
Preparation of Construction Specifications for Civil Projects {Committee on Specifications of the Construction Institute} [9780784413043] (2013)
223
Preparing for Design-Build Projects {Paul Levin} [0784408289] (American Society of Civil Engineers - 1998)
224
Preparing for Design-Build Projects, A Primer for Owners, Engineers, and Contractors {James E. Koch} [9780784408285] (2006)
Principles and Practices of Commercial Construction - 8th Ed {Cameron K. Andres} [9780131599239] (Prentice Hall -
225
2008)
226
Principles of Fire Risk Assessment in Buildings {David Yung} [9780470854020] (2009)
Priority Investment Needs for the Development of the Asian Highway Network, Economic and Social Commission
227
for Asia and the Pacific {United Nations} [9789211204407] (2007)
228
Proceedings of the 17th International Symposium on Advancement of Construction Management and Real Estate {Jiayuan Wang} [9783642355479] (2014)
229
Process Management in Design and Construction {Rachel Cooper} [9781405102117] (2004)
230
Professional Communications, A Handbook for Civil Engineers {Heather Silyn-Roberts} [0784407320] (ASCE -
2005)
231
Project Administration for Design-Build Contracts {James E. Koch} [9780784410757] (ASCE - 2010)
232
Project Administration for Design-Build Contracts, A Primer for Owners, Engineers, and Contractors {James E. Koch} [9780784410752] (2010)
233
Project Control, Integrating Cost and Schedule in Construction {Wayne J. Del Pico} [9781118139233] (2013)
234
Project Engineering, The Essential Toolbox for Young Engineers {Frederick Plummer} [9780750682794] (Butterworth-Heinemann - 2007)
Project Management &Leadership Skills for Engineering & Construction Projects {Barry Benator} [9780824709990]
235
(Fairmont Press - 2003)
236
Project Management for Building Construction {Hans Sommer} [9783642108730] (Springer - 2010)
237
Project Management for Construction {Chris Hendrickson} [0137312660] (Prentice Hall - 1989).chm
238
Project Management for Engineers and Construction {Garold D. Oberlender} [9780071163552] (McGraw-Hill -
2000)
Project Management for Environmental, Construction and Manufacturing Engineers, A Manual for Putting Theory
239
into Practice {Nolberto Munier} [9789400744752] (Springer - 2012)
240
Project Management for Facility Constructions, A Guide for Engineers and Architects {Alberto De Marco} [9783642170911] (Springer - 2011)
Project Management in Construction, McGraw-Hill Professional Engineering {Sidney Levy} [9780071464178]
241
(McGraw-Hill Professional - 2006)
242
Project Management Simulation with PTB Project Team Builder {Avraham Shtub} [9781441964625] (2012)
Project Management, Planning and Control. Managing Engineering, Construction and Manufacturing Projects to
243
PMI, APM and BSI Standards {Albert Lester} [978-0-08-098324-0] (Butterworth-Heinemann - 2014)
244
Project Planning and Control - 4th Ed {Albert Lester Qualifications} [9780750658430] (Butterworth-Heinemann -
2004)
245
Project Quality Management {Kenneth H. Rose} [9781932159486] (J. Ross Publishing - 2005)
246
Project Quality Management, Critical Success Factors for Buildings {Sui Pheng Low} [9812870733] (2014)
Quality in the Constructed Project, A Guide for Owners, Designers, and Constructors {American Society of Civil
247
Engineers} [9780784411896] (2011)
248
Railway Safety, Reliability, and Security, Technologies and Systems Engineering {Francesco Flammini} [9781466616431] (2012)
Recommended contract practices for underground construction {William W Edgerton} [9780873352925] (Society
249
for Mining - )
250
Reliability Engineering and Risk Analysis {Mohammad Modarres} [9780824720001] (CRC Press - 1999)
Report Writing for Architects and Project Managers {David Chappell} [9780632040018] (Wiley-Blackwell -
251
1996)
252
Reservoir sedimentation handbook, design and management of dams, reservoirs, and watersheds for sustainable use {Gregory L. Morris} [9780070433021] (McGraw-Hill Professional - 1998)
253
Resource Allocation in Project Management {Christoph Schwindt} [9783540254102] (Springer - 2005)
254
Resource Service Management in Manufacturing Grid System {Fei Tao} [9781118122310] (2012)
Response Control and Seismic Isolation of Buildings {Masahiko Higashino} [9780415366236] (Routledge -
255
2006)
256
Risk Analysis in Building Fire Safety Engineering {A. Michael Hasofer} [9780750681568] (Butterworth-Heinemann -
2007)
Risk analysis, dam safety, dam security, and critical infrastructure management {Ignacio Escuder-Bueno}
257
[9780203134344] (CRC Press - 2012)
258
Risk Analysis, Socio-technical and Industrial Systems {Jean-Marie Flaus} [9781848214927] (2013)
Risk and Reliability Analysis - A Handbook for Civil and Environmental Engineers {Singh} [9780784472774]
259
(American Society of Civil Engineers, ASCE - 2007)
260
Risk Assessment in Geotechnical Engineering {Gordon A. Fenton} [9780470178201] (2008)
261
Risk Assessment, Tools, Techniques, and Their Applications {Lee T. Ostrom} [9780470892039] (2012)
262
Risk Governance of Offshore Oil and Gas Operations {Preben Hempel Lindøe} [9781107025547] (Cambridge
University Press - 2013)
263
Risk Management for Design and Construction, RSMeans {Ovidiu Cretu} [9780470635384] (2011)
264
Risk Pricing Strategies for Public-Private Partnership Projects {Abdelhalim Boussabaine} [9781405177924]
(2013)
265
Risks in Technological Systems {Goran Grimvall} [9781848826403] (Springer - 2009)
266
Risks of Hazardous Wastes {Paul E. Rosenfeld} [9781437778427] (William Andrew - 2011)
267
Safety and Human Error in Engineering Systems {B.S. Dhillon} [9781466506923] (2012)
268
Safety and Reliability of Bridge Structures {Khaled Mahmoud} [9780415564847] (2009)
Safety and Reliability of Industrial Products, Systems and Structures {Carlos Guedes Soares} [9780415663922] (CRC
269
Press -2010)
270
Safety of Historical Stone Arch Bridges {Dirk Proske} [9783540776161] (2009)
271
Safety Professional's Reference and Study Guide {W. David Yates} [9781439834855] (CRC Press - 2010)
272
Safety, Reliability and Risk Analysis, Theory, Methods and Applications, 4 Volumes {Sebastian Martorell} [9780415485135] (2008)
Seismic Resilience of Natural Gas Systems - Improving Performance {McDonough} [9780784476949] (American
273
Society of Civil Engineers, ASCE - 2012)
274
Seismic Safety Evaluation of Concrete Dams. A Nonlinear Behavioral Approach {Chong Zhang} [978-0-12-408083-6]
(2014)
275
Site Planning and Design Handbook - 2nd Ed {Thomas H.Russ} [0071605592] (McGraw Hill - 2009)
276
Small Dams, Planning, Construction and Maintenance {Barry Lewis} [9780415621113] (CRC Press - 2013)
277
Small Wind, Planning and Building Successful Installations {Nolan Clark} [9780123859990] (2013).epub
278
Sound Control in Buildings, A Guide to Part E of the Building Regulations {M. W. Simons} [9781405118835] (Wiley-
Blackwell - 2004)
279
Spon's First Stage Estimating Handbook - 3rd Ed {Bryan Spain} [9780415547154] (Spon Press - 2010)
280
Sports Turf, Science, construction and maintenance {V.I. Stewart} [9780419149507] (Routledge - 1993)
281
Standard Letters for Building Contractors {David Chappell} [9780632055562] (Wiley-Blackwell - 2003)
282
Standard Letters for Building Contractors, 4th Edition {David Chappell} [9781405177894] (2008)
283
Statics of Historic Masonry Constructions {Mario Como} [9783642301315] (2012)
284
Steel and Composite Structures, Analysis and Design for Fire Safety {Y.C. Wang} [9780415244367] (2002)
285
Steel Construction Manual, 13th Edition {American Institute Of Steel Construction} [9781564240552] (2006)
286
Steel Designers' Manual - 5th Ed {Institute Steel Construction} [9780632038770] (Wiley-Blackwell - 1994)
Steel Designers' Manual, 6th edition {The Steel Construction Institute} [1405134127] (Blackwell Publishing -
287
2005)
288
Structural Analysis of Historic Construction {Dina D'Ayala, Enrico Fodde} [9780415481076] (CRC Press - 2008)
Structural Control for Civil and Infrastructure Engineering {International Workshop} [9789810244750] (World
289
Scientific Publishing Company - 2001)
290
Subcontracting Under the JCT 2005 Forms {Peter A. Barnes} [9781405177887] (Wiley-Blackwell - 2008)
Subdividing the Land, Metes and Bounds and Rectangular Survey Systems {Gaby M. Neunzert} [9781439827475]
291
(CRC Press - 2010)
292
Supervision of Concrete Construction {J. G. Richardson} [9780863100239] (Spon Press - 1998)
Sustainable Transportation Systems, Planning, Design, Build, Manage, and Maintenance {Yong Bai} [0784412294]
293
(2012)
294
SYNER-G, Typology Definition and Fragility Functions for Physical Elements at Seismic Risk, Buildings, Lifelines {K. Pitilakis} [9789400778719] (Springer - 2014)
295
System Requirements Analysis {Jeffrey O. Grady} [9780120885145] (Academic Press - 2006)
296
Systems Analysis for Water Technology {Willi Gujer} [9783540772774] (Springer - 2008)
Systems Engineering and Architecting, Creating Formal Requirements {Larry Bellagamba} [9781439881408]
297
(2012)
298
Systems Engineering and Safety, Building the Bridge {Peter J. Glismann} [9781466552128] (2013)
299
Systems Engineering with Economics, Probability and Statistics {C. Jotin Khisty} [9781604270556] (2012)
300
Technopolis, Best Practices for Science and Technology Cities {Deog-Seong Oh} [1447155076] (2014)
301
The Engineer's Manual of Construction Site Planning {Jri Sutt} [9781118556092] (2013)
302
The Future of Intermodal Freight Transport, Operations, Design and Policy, Transport Economics, Management and Policy {Rob Konings} [9781845422387] (2008)
The Independent Airport Planning Manual {Alexandre Bradley} [9781845697136] (Woodhead Publishing -
303
2010)
304
The JCT 05 Standard Building Sub-Contract {Peter Barnes} [9781405140485] (Blackwell Publishing - 2006)
305
The JCT Standard Building Contract 2011 {David Chappell} [9781118819753] (2014)
306
The Making of an Expert Engineer {James Trevelyan} [9781138026926] (2014)
The National Highway Traffic Safety Administration's Rating System for Rollover Resistance, An Assessment
307
{National Research Council} [9780309072496] (Transportation Research Board - 2002)
308
The NEC 3 Engineering and Construction Contract - 2nd Ed {Brian Eggleston} [9780632053865] (Wiley-Blackwell -
2006)
The Science of Footwear, Human Factors and Ergonomics {Ravindra S. Goonetilleke} [9781439835685] (CRC Press -
309
2012)
310
The TDR Handbook, Designing and Implementing Transfer of Development Rights Programs {Dr. Arthur C. Nelson Ph.D. FAICP} [9781597269810] (2011)
The Thika Highway Improvement Project, Changes in the Peri-Urban Northern Nairobi Metropolitan Region
311
{Renard Teipelke} [9783658045388] (Springer Fachmedien Wiesbaden - 2014)
312
The Wiley Dictionary of Civil Engineering and Construction {L. F. Webster} [9780471181156] (Wiley - 1997)
313
Timing {Sachin Sapatnekar} [9781441954084] (Springer - 2010)
314
Traffic Planning and Engineering {F. D. Hobbs} [0-08-022696-5] (Pergamon Press - 1979)
315
Transport Planning - 2nd Ed {David Banister} [9780415261715] (Routledge - 2002)
316
Transport Planning and Traffic Engineering - 4th Ed {Coleman A. O'Flaherty} [9780340662793] (ButterworthHeinemann - 1996)
317
Transportation Systems Planning {Konstadinos G. Goulias} [9780849302732] (CRC Press - 2002)
318
Transportation Systems Reliability and Safety {B.S. Dhillon} [9781439846407] (2011)
Uncertainty and Ground Conditions, A Risk Management Approach {Martin van Staveren} [9780750669580] (CRC
319
Press - 2006)
320
Underground Infrastructures, Planning, Design, and Construction {R K Goel} [9780123971685] (2012)
Understanding Organisational Culture in the Construction Industry {Vaughan Coffey} [9780415425940] (Spon Press
321
- 2010)
322
Urban Planning Theory since 1945 {Nigel Taylor} [9780761960942] (SAGE Publications Ltd - 1998)
Vulnerability, Uncertainty, and Risk, Analysis, Modeling, and Management {Bilal M. Ayyub} [9780784411704]
323
(2011)
324
Water Centric Sustainable Communities, Planning, Retrofitting and Building the Next Urban Environment {Vladimir Novotny} [0470476087] (Wiley - 2010)
Water Engineering and Management Through Time, Learning from History {Enrique Cabrera} [9780415480024]
325
(Taylor and Francis - 2009)
326
Water Resources Development, Planning, Engineering and Economics {Edward Kuiper C.I.} [978-1-4899-6153-2]
(Springer US - 1965)
Water Resources Systems Analysis through Case Studies - Data and Models for Decision Making {Watkins Jr.} [978-
327
0-7844-1287-9] (American Society of Civil Engineers, ASCE - 2013)
328
Water resources systems analysis {Mohammad Karamouz} [9781566706421] (Lewis Publishers - 2003)

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


329
Working Postures and Movements {Nico J. Delleman} [9780415279086] (CRC Press - 2004)
330
Your Green Home, A Guide to Planning a Healthy, Environmentally Friendly New Home {Alex Wilson} [9780865715554] (New Society Publishers - 2006)

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - لیست کتاب های تخصصی مدیریت ساخت

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - لیست کتاب های تخصصی مدیریت ساخت,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic