درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - ﮐﺎﺳﻪ ﮔﺪاﯾﻰ


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

ﮐﺎﺳﻪ ﮔﺪاﯾﻰ

1397/06/14
16:22
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
روزى ﮔﺪاﯾﻰ ﺑﻪ دﯾﺪن ﺻﻮﻓﻰ دروﯾﺸــﻰ رﻓﺖ و دﯾﺪ ﮐﻪ او ﺑﺮ روى ﺗﺸﮑﻰ ﻣﺨﻤﻠﯿﻦ در ﻣﯿﺎن ﭼﺎدرى زﯾﺒﺎ ﮐﻪ ﻃﻨﺎب ﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﮔﻞ ﻣﯿﺦ ﻫﺎى ﻃﻼﯾﻰ ﮔﺮه ﺧﻮرده اﻧﺪ، ﻧﺸﺴــﺘﻪ اﺳﺖ. ﮔﺪا وﻗﺘﻰ اﯾﻨﻬﺎ را دﯾﺪ ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸــﯿﺪ: اﯾﻦ ﭼﻪ وﺿﻌﻰ اﺳﺖ؟ دروﯾﺶ ﻣﺤﺘﺮم! ﻣﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻫﺎى زﯾﺎدى از زﻫﺪ و وارﺳﺘﮕﻰ ﺷﻤﺎ ﺷﻨﯿﺪه ام اﻣﺎ ﺑﺎ دﯾﺪن اﯾﻦ ﻫﻤﻪ 
ﺗﺠﻤﻼت در اﻃﺮاف ﺷﻤﺎ، ﮐﺎﻣﻼً ﺳﺮﺧﻮرده ﺷﺪم.".
دروﯾــﺶ ﺧﻨــﺪه اى ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ : "ﻣﻦ آﻣــﺎده ام ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﯾﻨﻬﺎ را ﺗﺮك ﮐﻨﻢ و ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺷﻮم.". ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ ﺣﺮف دروﯾﺶ ﺑﻠﻨﺪ ﺷــﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮔﺪا ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد. او ﺣﺘﻰ درﻧﮓ ﻫــﻢ ﻧﮑﺮد ﺗﺎ دﻣﭙﺎﯾﻰ ﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﻨﺪ. ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﻰ ﮐﻮﺗــﺎه، ﮔﺪا اﻇﻬﺎر ﻧﺎراﺣﺘﻰ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ: ﻣﻦ ﮐﺎﺳــﻪ ﮔﺪاﯾﯿﻢ را در ﭼﺎدر ﺗﻮ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ام. ﻣﻦ ﺑﺪون ﮐﺎﺳﻪ ﮔﺪاﯾﻰ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ؟ ﻟﻄﻔﺎ ﮐﻤﻰ ﺻﺒﺮ ﮐﻦ ﺗﺎ ﻣﻦ ﺑﺮوم و آﻧﺮا ﺑﯿﺎورم.". ﺻﻮﻓﻰ ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ: دوﺳــﺖ ﻣــﻦ، ﮔﻞ ﻣﯿﺦ ﻫﺎى ﻃﻼﯾﻰ ﭼﺎدر ﻣﻦ در زﻣﯿﻦ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ اﻧﺪ، ﻧﻪ در دل ﻣﻦ، اﻣﺎ ﮐﺎﺳﻪ ﮔﺪاﯾﻰ ﺗﻮ ﻫﻨﻮز ﺗﻮ را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ.". 
در دﻧﯿﺎ ﺑﻮدن، واﺑﺴﺘﮕﻰ ﻧﯿﺴﺖ. واﺑﺴﺘﮕﻰ، ﺣﻀﻮر دﻧﯿﺎ در ذﻫﻦ اﺳﺖ و وﻗﺘﻰ دﻧﯿﺎ در ذﻫﻦ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﻮد. ﺑﻪ آن وارﺳﺘﮕﻰ ﻣﻰ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
)ﻣﻨﺒﻊ: ﺳﺎﯾﺖ ﯾﮑﻰ ﺑﻮد(


برچسب ها:کاسه گدایی ،
نظرات

ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - ﮐﺎﺳﻪ ﮔﺪاﯾﻰ

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - ﮐﺎﺳﻪ ﮔﺪاﯾﻰ,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات