درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - 5 ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺮاى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

5 ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺮاى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ

1397/10/15
01:42
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﺑﺮاى ﺑﺴــﯿﺎرى از ﻣﺪﯾــﺮان ﭘﺮوژه، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭼﻨﺪ ﭘﺮوژه، ﯾﮏ ﺷــﯿﻮه زﻧﺪﮔﻰ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ! ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ:
 ﻣﺮاﺣﻞ را ﺑﻪ ﺗﻨﺎوب اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ. در ﯾﮏ ﭘﺮوژه، ﻣﺮاﺣﻞ ﯾﺎ ﻓﺎزﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔــﻰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻰ ﺷــﻮد ﺗﺎ ﭘﺮوژه ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮدد. ﻧﻮﻋﺎً اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: آﻏﺎز، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى، اﺟﺮا، ﮐﻨﺘﺮل و ﺑﺴــﺘﻪ ﺷــﺪن. ﯾﮏ ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺑﺮاى آﻧﮑﻪ ﭼﻨــﺪ ﭘﺮوژه را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﯾﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن اﯾﻦ ﻓﺎزﻫﺎ را در ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﻪ ﺗﻨﺎوب ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اى ﮐﻪ ﻫﻤﮕﻰ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﻨﺪ. ﻣﺜﻼً ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭼﻨﺪ ﭘﺮوژه را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى ﮐﻨﯿﺪ.
 از اﺿﺎﻓـﻪ ﺑﺎر ﭘﺮوژه ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾـﺪ. ﭼﺮا ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدى از ﭘﺮوژه ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣــﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ؟ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ اﯾــﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه ﺧﻮب ﻫﺴﺘﯿﺪ. ﻫﻤﻪ ﻣﻰ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮاﻧﺎ و ﻻﯾﻖ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﺷــﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻣﻰ رﺳﻨﺪ. اﯾﻦ ﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت، ﻣﻌﮑﻮس ﺷــﻮد. ﺷــﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﭘــﺮوژه را ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺑﺎر اﺿﺎﻓﻪ اى را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ وﻗﺖ درﺧﻮاﺳــﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﮑﻨﯿﺪ و ﯾﺎ اﮔﺮ ﻇﺮﻓﯿﺘﺘﺎن ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷــﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﺑﻌﺪى ﻧﻪ" ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ.
 ﺳـﻌﻰ ﮐﻨﯿﺪ در ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﺧﻮد از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻧﯿﺎز دارد. ﻣﻌﻤﻮﻻً اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﺷﻤﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﻧﻤﻰ ﺷﻮد. اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻨﮑﻪ در ﭼﻨﺪ ﭘﺮوژه ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻌﻰ ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ، زﯾﺎد اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻌﻰ ﮐﻨﯿﺪ ﮔﺮوﻫﻰ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ را ﺑﺮاى ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﺧﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، اﮔﺮ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻨﺒﻌﻰ ﻣﯿﺎن ﺳﻪ ﭘﺮوژه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮔﺮدد، ﺳﻌﻰ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺮ ﺳﻪ ﭘﺮوژه را ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
 ﺟﺰﺋﯿـﺎت را ﺑـﻪ دﯾﮕـﺮان واﮔﺬار ﮐﻨﯿـﺪ. اﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﭼﻨــﺪ ﭘﺮوژه را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣــﻰ ﮐﻨﯿﺪ، اﺣﺘﻤﺎﻻً از ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮارد اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ، رﯾﺴــﮏ ﻫﺎ، و ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻫﺮ ﭘﺮوژه آﮔﺎﻫﯿﺪ. اﻣــﺎ اﮔﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدى از ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺷﻤﺎﺳــﺖ، ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﮕﯿﺮى اﯾﻦ ﺟﺰﺋﯿﺎت را ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻰ دﯾﮕﺮ در ﺗﯿﻢ ﻫﺮ ﭘﺮوژه ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻓﺮدى را در ﻫﺮ ﺗﯿﻢ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﺰﺋﻰ ﮔﺮا" ﺑﺎﺷــﺪ، ﺗﺎ ﻫــﺮ ﮔﺎه در ﻣﻮردى ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳــﻰ ﺟﺰﺋﯿﺎت داﺷــﺘﯿﺪ، اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ را او ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳــﺎﻧﺪ. اﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ 
ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻠﻰ ﻫﺮ ﭘﺮوژه ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ. اﻧﺘﻈـﺎرات را ﻣﺪﯾﺮﯾـﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﭼﯿﺰى ﮐﻪ ﻣﻌﻤــﻮﻻً اﻓﺮاد، ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدى از ﭘﺮوژه ﻫﺎ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ، از ﯾﺎد ﻣﻰ ﺑﺮﻧﺪ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺘﻈﺎرات ذى ﻧﻔﻌﺎن اﺳﺖ. ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮاره ﻫﻤﻪ را از وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﺧﻮد و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ، ﻣﻄﻠﻊ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ. اﯾﻦ، ﮐﺎرِ ﺷﻤﺎ را ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎﻧﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.


نظرات
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - 5 ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺮاى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - 5 ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺮاى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات