درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى ﺳﺎﺧﺖ ﺗﯿﻢ


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى ﺳﺎﺧﺖ ﺗﯿﻢ

1398/12/21
20:50
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﺳــﺎﺧﺖ ﺗﯿﻢ، ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﻰ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗــﻊ، ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﺧﺎص را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗــﺮار ﻣﻰ دﻫﻨﺪ، ﺑﺨﺸﻰ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳــﺎزﻣﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻫﺎﯾﻰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ، اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻫﺎ ﻣﯿﺎﻧﺒﺮى ﺑﻪ ﺳﻮى ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻫﺪف ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎى ﺳﺎﺧﺖ ﺗﯿﻢ، آن اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻓﺮاد ﺷﻤﺎ اﻧﮕﯿﺰه اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﺗﺎ:
ﺑﺎ ﻫﻢ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ،
ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺧﻮد را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪ،
و ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﺧﻮد را ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺳــﺎﺧﺖ ﺗﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﮑﺎرى را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﺪ ﻧﻪ رﻗﺎﺑﺖ را. ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺳــﺎﺧﺖ ﺗﯿﻢ را در زﻣﺮه راﻫﮑﺎرﻫﺎ و ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎى ﻋﺎدى ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﯾﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل:
ﺳﻌﻰ ﮐﻨﯿﺪ اﻓﺮاد ﺧﻮد را ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ.
در ﺟﻬﺖ اﻫﺪاف ﻣﺸﺘﺮك ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى اﻓﺮادﺗﺎن را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﯿﺪ.
ﺗــﻼش ﺑﯿﺸﺘــﺮى ﺑﻪ ﺧﺮج دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻋﻀﺎى ﺗﯿﻢ ﻣﺠﺎزى ﺧﻮد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑــﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿــﺐ، زﯾﺮﺑﻨﺎى ﻣﺤﮑﻤﻰ از ﻋﺰم و اراده، اﻋﺘﻤﺎد، و رواﺑﻂ ﻣﻨﺎﺳــﺐ اﯾﺠــﺎد ﺧﻮاﻫﯿــﺪ ﮐﺮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗــﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑــﺎ روﯾﺪادﻫﺎى ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺮدﯾﺪ.


نظرات

ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى ﺳﺎﺧﺖ ﺗﯿﻢ

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى ﺳﺎﺧﺖ ﺗﯿﻢ,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic