درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻘﻄﮥ (0،0)، ﺷﺮوع ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻬﺒﻮد


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻘﻄﮥ (0،0)، ﺷﺮوع ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻬﺒﻮد

1398/12/28
11:55
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻈﺎم و ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎى ﺧﻮد ﻫﺴــﺘﻨﺪ. ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾــﺖ ﭘﺮوژه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣــﻰ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴــﺘﺜﻨﻰ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻠﻰ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷــﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰ ﮐﻨﻢ اﯾﻦ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﻰ داﻧﻨــﺪ دﻗﯿﻘﺎً در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭼﻪ ﺗﻮان ﺳــﺎزﻣﺎﻧﻰ و ﺳﯿﺴــﺘﻤﻰ دارﻧــﺪ. ﺑــﺪون اﯾﻦ داده ﻣﻬﻢ، ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ ﺑﻬﺒﻮد و اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﮔﺎﻣﻰ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﺮداﺷــﺘﻪ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﯿﺮد. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﯾﻨﮑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﻰ ﺷﺮﮐﺖ، ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﻧﻈﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه، ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ، ﭘﯿﺸﻨﯿﺎزى ﺑﺮاى اﯾﺠﺎد ﻫﺮ ﮔﻮﻧــﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺗﻨﻬــﺎ دراﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳــﺖ ﮐــﻪ ارزﯾﺎﺑﻰ اﯾﺠﺎد ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯿﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ وﺿﻌﯿــﺖ ﻓﻌﻠﻰ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدد؟ ﻧﻘﻄﻪ 0،0) را ﭼﻄﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﮐﻨﯿﻢ؟
روش ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮاى ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﻰ، اﻧﺠــﺎم ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷــﻨﺎﺧﺖ" در ﺳــﺎزﻣﺎن اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎ و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎى ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷــﺪه، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﻌﻠﻰ ﺷﻨﺎﺳــﺎﯾﻰ ﻣﻰ ﮔﺮدد. اﻣﺎ اﺑﺰارﻫﺎى ﺷﻨﺎﺧﺖ، ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ادﻋﺎ ﻣﻰ ﮔﺮدد ﺑﺴــﻨﺪه ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾــﺶ ﻣﺪارك و ﻣﺴﺘﻨﺪات، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ادﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺸــﺨﺼﻰ را اﺟﺮا ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ. آﯾﺎ واﻗﻌﺎً ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳــﺎزﻣﺎﻧﻰ ادﻋﺎﯾﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن، ﻣﺪارﮐﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ و روﯾﻪ ﻫــﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷــﺪ وﻟﻰ ﺑﻪ آن روﯾﻪ ﻫــﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﻨﻤﺎﯾــﺪ؟ ﺑﻠــﻪ، اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دارد! ﭘﺲ ﻧﻘﻄﻪ  (0،0)اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ روﯾﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﯾﺎ ﻋﻤﻠﺶ؟ ﻣﺴﻠﻤﺎً ﻋﻤﻠــﺶ. ﯾﮏ ﮔﺎم دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾــﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷــﻨﺎﺧﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد ﺗــﺎ از اﺟﺮاى آﻧﭽﻪ ادﻋﺎ ﻣﻰ ﺷــﻮد اﻃﻤﯿﻨــﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد. اﯾــﻦ ﮔﺎم ﺑﺴــﯿﺎر ﻣﻬــﻢ و ﺗﻌﯿﯿــﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑــﻮد. ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻧﺤــﻮه اﺟﺮاى ﮐﺎر، ﺑــﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﯾﻘﻰ ﮐــﻪ ادﻋﺎ ﻣﻰ ﮔﺮدد، ﯾــﮏ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﯿﻄﺮف ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺤﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آورى ﺷﺪه را از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻈﺎم ﭘﺎﯾﺶ )Monitoring( ارزﯾﺎﺑﻰ ﻧﻤﻮده، ﻧﻘﺎط اﺧﺘﻼف را ﺷﻨﺎﺳــﺎﯾﻰ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻰ ﺗﻮان از ﺳــﺎزﻣﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ راه ﺣﻠﻰ را ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻫﺎ اراﺋﻪ دﻫﺪ. اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳــﺎزﻣﺎن را ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ادﻋﺎ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ داﻧﺴﺖ. ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﻮد، ﻧﻤﻰ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻬﺒﻮد ﺟﺪى را در ﺳﺎزﻣﺎن داﺷﺖ. ﺗﻄﺒﯿــﻖ ﻋﻤﻞ ﺑــﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻫــﺎ و ادﻋﺎﻫﺎ، در ﺻﻮرت ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳــﺘﻦ، ﺳﺎزﻣﺎن را در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘــﻰ ﻗﺮار ﻣﻰ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻻزم را ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﺑﻬﺒﻮد داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ.

 اﯾﻦ ﺳــﺎزﻣﺎن، ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﺑﯿــﻦ ﻋﻤﻞ و ﻗﻮﻟﺶ ﻓﺮﻗﻰ ﻧﯿﺴﺖ، داراى ﺗﻮان و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺑﺮداﺷــﺘﻦ ﮔﺎم ﻫﺎى دردﻧﺎك ﺑﺮاى اﯾﺠﺎد ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ؟ ﻧﯿﺎزى ﻧﯿﺴــﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﻬﺶ ﻫﺎى آﻧﭽﻨﺎﻧﻰ ﺑﺎﺷﯿﻢ! ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮل و ﻋﻤﻠﻤﺎن را ﻫﻤﺮاﺳــﺘﺎ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ. ﺧﺮوﺟﻰ اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ آن ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺟﻨﺒﻪ اى اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﺮاى اﯾﺠــﺎد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤــﻮل، ﻣﺠﻬﺰ ﻣﻰ ﺳــﺎزد. ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ، ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎى ﭘﺮوژه اى و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه از ﺧﺎرج از اﯾﻦ ﮐﺮه ﺧﺎﮐﻰ ﮐﻪ وارد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ! ﺳﺎزﻣﺎن و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺳﺎزﻣﺎن، ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻣﺎ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺸــﮑﻼت، راه ﺣﻞ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﺴــﺘﻨﺪ. ﺑﺮاى اﯾﺠﺎد ﺑﻬﺒــﻮد، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اراده اى ﻗﻮى اﺳﺖ. اﯾﻦ اراده ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺳــﺎزﻣﺎن اﯾﺠﺎد ﻧﺸــﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﻮل و ﻋﻤﻠﻤــﺎن ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اراده را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و از آن در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪى ﺑﺮاى ﺑﺮداﺷــﺘﻦ ﮔﺎم ﻫــﺎى ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﯾﻢ. 


نظرات

ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻘﻄﮥ (0،0)، ﺷﺮوع ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻬﺒﻮد

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻘﻄﮥ (0،0)، ﺷﺮوع ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻬﺒﻮد,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات